[Giải đề] Economy TOEIC RC 1000 Volume 1 – Actual Test 2 – Part 6

Questions 141-143 refer to the following letter.

……………………the economy beginning to slow down, the hourly wage for workers has declined a little.( với nền kinh tế bắt đầu chậm lại, mức lương theo giờ cho người lao động đã giảm xuống một chút).
141.

A. because + mệnh đề

B. therefore + mệnh đề 
C. when + mệnh đề
D. with + Noun

The drop is notable since productivity – the amount that an average worker produces in an hour and basic source of a nation’s living standards – has risen steadily over the same period.

As the result, wages and saraties now make up the lowest proportion of the nation’s gross domestic product, while corporate earnings have climbed to their highest level since the 1990s.

Over the past few years, stanating wage were somewhat……………by the rising value of benefits such as health insurance, which caused overall compensation for worker to continue increasing.( Trong vài năm qua, tình trạng trì trệ tiền lương được phần nào bù đắp bằng gia tăng các quyền lợi như bảo hiểm y tế, khiến nhìn chung tổng bù trừ cho người lao động tiếp tục tăng).

142.

A. emerged = sinh ra
B. made = làm
C. offset = bù đắp
D. conducted = tiến hành

Since last year, however, the value of a worker’s benefits has also failed…………………pace with inflation, according to government data.( Tuy nhiên so với năm ngoái, thì giá trị của lợi ích mà người lao động nhận được cũng không theo kịp với đà lạm phát, theo số liệu của chính phủ).

143.

A. keep
B. keeping
C. to keep ( cụm keep pace with : bắt kịp, theo kịp ; chúng ta thường gặp cụm keep up with the continuou changes: bắt kịp với những thay đổi )
D. to be kept

Moreover, polls show that rising house and stock value have litted the net worth of many families over the last few years, and interest rates remain fairly low. 


Questions 144-146 refer to the following letter

To whom it may concern,
Iam writing to inquire about the openings in the help – wanted advertisement that you placed in the China- Times for a marketing departmant manager at West China Supermarkets. I have attached my resume and cover letter…………………you to review.( Tôi đã đính kèm lý lịch của tôi và thư giới thiệu để bạn xem xét.)

144. 

A. for (attached ST for )= đính kèm
B. to 
C. on 
D. as

I recently graduared from Shanghai University, with a degree in marketing. In addition to my solid academic record, spent the last 3 years working as a marketing consullant and I am ready to draw on my experience to use in a management position.

I’ve been in retail food sales since I was a child. I……………..work at my parent’s fruit stand, where I first became familiar with the food industry.( Tôi đã có doanh thu bán lẻ thực phẩm kể từ khi tôi còn là một đứa trẻ. Tôi đã từng làm việc tại cửa hàng bán rong của bố mẹ tôi, nơi đầu tiên mà tôi đã làm quen với các ngành công nghiệp thực phẩm.)

145. 

A. am used
B. am used to + Ving : quen đần với
C. use to
D. used to + V = đã từng làm gì

As China’s economy has opened and expanded, have become convinced that the retail food industry has significant potential for development and modernization. I hope that my working experience and educcation can be of ……………to West China Supermarkets. ( Tôi hy vọng rằng kinh nghiệm làm việc của tôi và đào tạo có thể hữu ích với hệ thống siêu thị Phía Tây Trung Quốc)

146.

A. using
B. used
C. use ( be of use = hữu ích)
D. to use

I look forward to meeting with you to dicuss how I can contribute to your  organization’s success in this expanding market.

Best regards, Poll Hu

Questions 147-149 refer to the following notice.

Beginning at 10 a.m on Moday, October 8, 2007 the Walnut County Road Commitee will……………..a lane closure onWitt Road, from Elido to Jean Paul Avenue, for utility installation. (Bắt đầu từ 10 giờ sáng ngày Thứ Hai 8 tháng 10, 2007 Walnut County Road Ủy Ban sẽ áp đặt một đóng cửa đường vào Witt Road, từ Elido Jean Paul Avenue, để lắp đặt các tiện ích)

147.

A. attract = thu hút
B. arrive = đi đến
C. confirm = xác nhận
D. impose ( ..+ on ) = áp đặt

There could be signficant delays. Therefore, motorists are advised to seek an alternate route. It is anticipated that this project………………….and all lanes will be reopened to traffic by approximately 5 a.m. on Friday, October 12, 2007.

( Dự kiến dự án này sẽ được hoàn thành và tất cả các tuyến đường sẽ được mở cửa đưa vào sử dụng trở lại cho giao thông vào khoảng 5 giờ sáng ngày thứ sáu 12 tháng 10, 2007)

148.

A. will be completed ( ta thấy câu phía sau “will be reopened” chia ở bị động với thì tương lại đơn => câu phía trước cũng phải chia như vậy)
B. was completed
C. has completed
D. will complete

However, please note that all dates are tentative and………………to charge. ( Tuy nhiên, xin lưu ý rằng tất cả các ngày là dự kiến và dễ phải chịu phí)

149.

A. offcial
B. equivalent
C. attractive
D. subject ( be subject to : tùy thuộc)

To maintain the safety of road crews, please reduce speed and drive cautiously when you pass through the work zone. The Road Committee thanks you in advance for your patience.

If you have any questions concerning this project, please contact Nick Estrin, Project Engineer at 555-802-2547 or via email at nickssn@ roads. Com.

Questions 150-152 refer to the following tips.

As the largest and fastest……………..community development group,
( Theo các nhóm phát triển cộng đồng lớn nhất và mở rộng nhanh nhất)

150. 

A. evaluating = đánh giá
B. concentranting = tập trung
C. expanding = mở rộng
D. significant = đáng kể

we invite qualified professionals for urban……………..project.
(chúng tôi mời các chuyên gia có trình độ với những dự án đổi mới đô thị)

151.

A. renew (verb) 
B. renewed (adj)
C. renewal (noun) = cải tổ, đổi mới
D. renewing (verb)

Your mandate is to set the overall strategic direction for housing development, including sales and marketing. The ideal candidate must have a passion to deliver result in a dynamic market environment.

You must have at least 5 years of relevant industry experience. You will be able to demonstrate an excellent record of successful implementation and sustainable growth.

This leadership position is expected to attract candidates of the highest………………

(Vị trí lãnh đạo này hy vọng sẽ thu hút được các ứng viên có phẩm chất cao nhất)

152.

A. caliber = (phẩm chất, tính chất)
B. sought = tìm kiếm 
C. stalue = bức tượng 
D. factor = nhân tố

.Successful candidates will live in Indonesia and a highly competitive remuneration package, including traveling allowances.

To apply for the position, please submit your resume along with a cover letter by November 17, 2007 to hodevelop@att.com.

Chấm điểm bài viết!

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of